A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Yeni Bir İş Kurmak İçin Yapılması Gerekenler
Yeni Bir İş Kurmak İçin Yapılması Gerekenler
kendi işimi kurmak istiyorum projesi

Yeni Bir İş Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Yeni Bir İş Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Aslında bir şirket için en uygun olan birkaç yasal varlık içermesidir: Örneğin bir AŞ’nin sahip olduğu limited şirket gibi. Uzun vadeli kazanç arayan ciddi bir girişimci iseniz şirket varlıkları üzerine yapacağınız sıkı bir çalışma sizi binlerce liralık vergi ve zarardan kurtarabilir.

Şirketinize yasal bir statü kazandırmadan önce asla ciddi harcamalar yapmayın. Resmi olarak işe başlamadan önce yapacağınız harcamaların belirli bir tutarının üstündeki harcamaları yapıldıkları yılda vergiden düşemeyebilirsiniz: Bunlar belirli bir dönemde ancak vergiden düşülebilir. Bunun tam aksine, mevcut şirketin yaptığı harcamaların çok büyük bir kısmının bir yıl içerisinde amortize edilmesi mümkündür.

Belediye ve yerel yönetimlerden şirket açmak için gerekli olan şartları öğrenin. İş yeri açmak için bazı izinlerin alınması, kayıtların yapılması ve vergi ve harçların ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu şartlara uymazsanız ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yeni Bir İş Kurmak İçin Yapılması Gerekenler
Yeni Bir İş Kurmak

VERGİ DAİRESİ İÇİN

 1. Gerçek Usulde – Şahıslar İşyeri açaçakları zaman :
 2. “İşe başlamayı bildirme formu alınacaktır:
 3. Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:
 4. İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

a) Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi )tarafından imzalanır.

b) Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.
İşe başlama bildirimi ekinde;

 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.

 1. İkametgah ilmühaberi muhtarlıktan
 2. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 3. Kendinize ait biş işyeriniz var ve burada iş yeri açaçak iseniz Tapu fotokopisi veya başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açaçak iseniz KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ olmalıdır.
 4. Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.
 5. Fatura ve irsaliye bastırılır

BELEDİYE İÇİN
İŞYERİ AÇILIŞ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Belediye Başkanlığına dilekçe
 2. Yarım kapaklı telli dosya
 3. 2 Adet vesikalık fotoğraf
 4. Ticaret sicil kaydı fotokopisi
 5. Vergi levhası fotokopisi
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

BAĞKUR İÇİN

Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN

TACİRLERİN ODAYA KAYIT OLMA MÜKELLEFİYETİ

A-Tescil ve İlan :

T.T.K.’nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;

Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.
Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret Odasına Kayıt :5174 sayılı kanunun :

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :

Hakiki Şahıslar :

 1. İki Adet İmza Beyannamesi
 2. Vergi Levhası Fotokopisi
 3. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 4. Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
 5. İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
 6. Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
 7. Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
 8. Odadan Verilen Matbu Dilekçe

TÜRK STANDLARLAR ENSTİTÜSÜ TSE 11816 YÖNÜNDEN

Emlak müşavirliği kursu sertifika programına katılma ve sınav ile ilgili kurallar

Emlak müşaviri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitimi Merkezleri, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurslar ile meslek kuruluşları ve ilgili odaları tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi, gözetimi ve iş birliğinde düzenlenmiş kursları başarı ile tamamlamalıdır. Kursların ücretli ya da ücretsiz düzenlenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili birimlerinden gerekli izin ve / veya belgeler alınmış olmalıdır.

Emlak müşavirliği faaliyetinin tüzel kişilik tarafından yürütülmesi halinde; şirket adına imza atma yetkisine sahip bulunan kişilerin emlak müşavirliği kursuna katılmaları ve sertifika almış olmaları gereklidir.
Yüksek Öğretim Kurumları’nın emlak müşavirliği veya dengi bölümlerinden mezun olmuş müşavirlerden bu kursa devam ederek belge almış olma şartı aranmaz.
Söz konusu kurum ve kuruluşlar bu kurs programlarına ilişkin eğitim programlarını düzenlemeye, bu konuda üniversiteler ile işbirliği yapmaya yetkilidir. Kurs programına katılanlar kursu düzenleyen kurum ve kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle koordine edilen ve mevzuatına uygun olarak yapılan sınavlara başvurabilirler. Bu sınavlarda başarılı olanlar emlak müşavirliği kursu sertifikasını almaya ve bu amaçla yapacakları ticari faaliyetlerine bağlı olarak kullanmaya hak kazanırlar

Emlak komisyoncusu bürosunda; aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır.

 1. Bilgisayar + yazıcı + modem
 2. Telefon ,Faks
 3. Şerit metre ,Pusula,Fotoğraf makinesı,El feneri
 4. Televizyon (tercihen) Video (tercihen) Kamera (tercihen)

Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında;

 1. Satış -Pazarlama
 2. İpotek -Kat irtifakı -Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit
 3. Trampa -Cins değişikliği -Hibe (bağışlama)
 4. Taksim (paylaşım) -Tashih (düzeltme) -Aplikasyon
 5. Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma
 6. Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma
 7. Vergi muafiyeti belgesini alma
 8. Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma
 9. Emlak beyannamesi düzenleme
 10. Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma
 11. Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapılabilmelidir.

Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

Emlak komisyonculuğu bürosunda;

 1. Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,
 2. Matbu tellaliye, pay akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi,
 3. Ekspertiz formu ile
 4. Senet ve damga pulu,
 5. Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb. mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dokümanları bulunmalıdır.

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Vergi levhası fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İkametgah belgesi (resimli)
 4. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 5. Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 6. Sicil ilan bedeli dekont örneği
 7. Sicil harç bedeli dekont örneği

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın