A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Veteriner Kliniği Açmak
Veteriner Kliniği Açmak
Veteriner Kliniği Açmak

Veteriner Kliniği Açmak

Veteriner Kliniği Açmak

Veterinerler kedilerden köpeklere iguanalardan kuşlara kadar çeşitli hayvanların tıbbi gereksinimlerini karşılar. Bir taraftan kendiniz ve personeliniz için kar etmeniz bir taraftan da müşterilerinize etkili bir hizmet sunmak için kliniğinizi ve ofisinizi düzenlemeniz gerekir. hastalara ve hasta sahiplerine hizmet edecek nitelikli çalışanlar almanız başarı şansınızı arttırır.

Veteriner fakültesi mezuniyet belgesi

Muayenehanenizi açabilmek için Türkiye sınırları içindeki baytar fakültelerinin birinden mezun olmak yada yabancı ülke baytar fakültelerinden mezun olduysanız Türkiye’deki üniversitelerin baytar fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Tahsil Kurumunca onaylanmış diplomaya haiz olmanız gerekir.

Veteriner kliniği açmak için lüzumlu belgeler

Muayenehane açmak isteyen ve lüzumlu şartları haiz olan baytar hekimler lüzumlu belgelerle birlikte bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Bu belgeler;

  • Mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, var ise ihtisasını gösteren belgenin noter onaylı sureti,
  • Nüfus cüzdan sureti,
  • İkametgah ilmühaberi,
  • 3 tane fotoğraf,
  • Muayenehaneye ilişik bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik fotoğraf kurallarına gore hazırlanmış bir tane plan örneği,
  • Bağlı bulundukları Bölge Baytar Hekimler Odasından alacakları yeni tarihindeki oda kayıt belgesi ve mesleklerini icra etmelerinde sakınca olmadığına dair belge.

Verilen bu belgeler İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli baytar hekimlerin mahallinde yaptıkları araştırma sonucunda yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye valilik oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Ruhsatlandırılmış muayenehanelere ilişik bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir. Bölge Baytar Hekimler Odasına muayenehane ruhsatı verilmiş baytar hekimin adı-soyadı, adresi, ruhsat tarih ve numarası bir yazıyla bildirilir. Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartlarıyla ilgili informasyon almak isterseniz Baytar Doktor Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Yer seçimi

Ana yollara yakın bir yer bulmanız sizin için daha uygun olacaktır. Bulduğunuz yerin park alanı olduğundan güvenli olmalısınız.

Baytar kliniği açma şartları

Hasta sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, yazıhane malzemeleriyle donanımlı, ilaç bulundurma ve satma yetkisi var ise usulüne gore ilaçların konulacağı ilaç dolaplarının bulunmuş olduğu asgari 10 m² büyüklüğünde baytar doktor odası olmalı,

Baytar kliniğinin tüm alanı asgari 20 m² olmalı, hasta hayvanın muayene edileceği, aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması benzer biçimde baytar hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunmuş olduğu, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6 m² büyüklüğünde muayene odası olmalı,

Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış olmalı,

Tüm bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalı, her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 santimetre ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalı,

Veteriner Kliniği Açmak
Baytar Kliniği Açmak

Muayene odasında; 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz malzemeden yapılmış muayene masası, baytar hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edilmiş olduğu camlı dolap ve kesinlikle lavabo olmalı,

Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalı, muayenehanedeki tıbbi atıklar, her iki yüzünde DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilmeli, toplama aracı ulaşmadan önce kesinlikle muayenehane dışına çıkarılmamalı,

Baytar kliniğinin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir araç-gereç, duvarları açık renkli araç-gereç ile kaplı olup, duvarlara; baytar hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların haricinde fotoğraf ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak biçim ve sıklıkta olmamalı, muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık olmalı,

Hasta kabul bölümünde Baytar Doktor Mezuniyet belgesi, Muayenehane Ruhsatı var ise Uzmanlık Belgesi, Yapay Tohumlama Belgesi, Bölge Baytar Hekimler Odasının o yıla ilişik asgari ücret tarifesinden azca olmamak suretiyle belirlenip asılmış ücret tarifesi, var ise İlaç Bulundurma ve Satma Ruhsatı hasta sahipleri tarafınca görülebilecek bir yere asılmalı,

Baytar hekimler muayenehanelerinde mesleklerinin gerektiği şekilde beyaz önlük ile operasyonda giyilen yeşil, mavi yada bordo renkli operasyon giysisi kullanmalı, önlüklerinin yakalarında hekimin adı, soyadı, unvanı ve mezuniyet belgesi numarasını gösteren kimlik kartı bulunmalı,

Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme aleti olmalıdır.

Rekabet

Rakiplerinizin neler yaptığını öğrenmek için araştırma yapın. web sitelerini ziyaret edin yada telefon görüşmeleri yaparak verdikleri hizmetleri öğrenin. Doldurabileceğiniz herhangi bir niş olup olmadığını araştırın. Mesela bazı muayenehaneler geceleri açık olmayabilir ve bu boşluğu siz doldurabilirsiniz.

Ekipmanlar

İnceleme masaları, kafesler ve kulübeler benzer biçimde standart ekipmanların yanında ameliyat ve tedavi ekipmanlarından da almanız gerekir. Kabiliyetlerinize gore kalp yada ortopedi ile ilgili hususi ekipmanlarda alabilirsiniz.

Personel

Baytar hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, hususi kuruluşta sürekli yada devamlı çalışmayan baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı benzer biçimde çalışanı destek sıhhat hizmetleri çalışanı olarak çalıştırabilirler.

Yanında destek sıhhat hizmetleri çalışanı çalıştırmak isteyen baytar hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak destek sıhhat hizmetleri çalışanının mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle beraber ibraz ederler.

Destek sıhhat hizmetleri personeliyle meydana getirilen iş akdi noter tasdikli olur.

İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunmuş olduğu takdirde destek sıhhat hizmetleri çalışanı adına destek sıhhat hizmetleri çalışanı emek harcama izin belgesi düzenler.

Muayenehanelerde yada polikliniklerde, destek sıhhat hizmetleri çalışanı adı altında vazife meydana getirecek olan personel, kendi yetkileri ile sınırı olan işleri baytar hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

Muayenehanesinde yada polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş destek sıhhat hizmetleri çalışanı emek harcama izin belgesi olmadan, baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı çalıştırılmaz.

Muayenehanelerde yada polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti haricinde destek personel çalıştırılacak ise, baytar doktor tarafınca, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.

Yardımcılar yoğun periyotlarda mola vermeniz yada öteki görevlerin yerine getirilmesinde size destek sunar.
Besin, Ziraat ve Hayvancılık Bakanlığından:

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, baytar hekimler tarafınca açılmış yada açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin haiz olması ihtiyaç duyulan asgari teknik, hijyen ve sıhhat şartları ile bu yerlerin açılma, emek harcama ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, baytar hekimler tarafınca açılmış yada açılacak olan muayenehane ve poliklinikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihindeki ve 6343 sayılı Baytar Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Baytar Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 11/6/2010 tarihindeki 5996 sayılı Baytar Hizmetleri, Nebat Sağlığı, Besin ve Yem Kanununun 11 inci ve 36 ncı maddeleri ile 3/6/2011 tarihindeki ve 639 sayılı Besin, Ziraat ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Besin, Ziraat ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Besin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

c) Hasta: Baytar hekimin müdahalede bulunmuş olduğu hayvanı,

ç) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

d) Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran gerçek yada tüzel kişiyi,

e) İl müdürlüğü: İl Besin, Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

f) İlçe müdürlüğü: İlçe Besin, Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerini,

g) Kaşe: Baytar hekimin adı, soyadı, mezuniyet belgesi numarası ve çalmış olduğu yerin adı yazılı damgayı,

ğ) Merkez Konseyi: Türk Baytar Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,

h) Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı baytar doktor yada baytar hekimler tarafınca açılmış iş yerini,

ı) Oda Özsevi Divanı: 6343 sayılı Kanuna gore, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden oluşan, mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

i) Geçişlik: Hayvan için düzenlenmiş içinde hayvana ve sahibine ilişik detayları içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

j) Poliklinik: Minimum dört baytar hekimin mesleklerini uygulamak için bir araya gelmiş olarak açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

k) Reçete: Baytar doktor tarafınca, baytar tıbbi ürün satış yetkisine haiz kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres detayları ile mezuniyet belgesi numarasını, hayvana ilişik kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün yada terkipler ile uygulamalar ile alakalı detayları içeren tarihindeki ve imzalı belgeyi,

l) Resmî baytar doktor: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına icra eden Bakanlık çalışanı baytar hekimi,

m) Özgür baytar doktor: 6343 sayılı Kanuna gore mesleğini özgür olarak icra etme yetkisine haiz baytar hekimi,

n) Görevli baytar doktor: Muayenehane yada polikliniğin, müessese, işleyiş ve denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede görevli baytar hekimi,

o) Tıbbi olmayan baytar sıhhat ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç durumunda olmayan ürünleri,

ö) Baytar biyolojik ürünleri: Hayvanlarda etken yada eylemsiz bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek yada hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum benzer biçimde ürünler ile teşhis kitlerini,

p) Baytar doktor: Baytar fakültelerinden mezuniyet belgesi almış ve 6343 sayılı Kanuna gore baytar doktor unvanı kazanmış kişiyi,

r) Baytar hekimler odası: 6343 sayılı Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

s) Baytar sıhhat ürünleri: Baytar tıbbi ürünleri ve tıbbi olmayan baytar ürünlerini,

ş) Baytar tıbbi ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri ve baytar biyolojik ürünleri,

t) Destek personel: Hayvan sağlığı hizmeti haricinde çalışan çalışanı,

u) Destek sıhhat hizmetleri çalışanı: Baytar hekime, hayvan sağlığı hizmeti esnasında destek olan ve baytar doktor sorumluluğunda vazife icra eden hayvan sıhhat teknisyeni yada teknikeri, baytar sıhhat teknisyeni yada teknikeri, laborantı,

ü) Yetkilendirilmiş baytar doktor: Bakanlıkta görevli baytar hekimler haricinde, verilecek resmî görevleri yürütmek suretiyle Bakanlık tarafınca yetki verilen baytar hekimi,

v) Yüksek Özsevi Divanı: 6343 sayılı Kanuna gore, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşan ve mezkûr Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayenehane Açma Usul ve Esasları

Muayenehane açma şartları

MADDE 5 – (1) Muayenehane açabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yada 25/9/1981 tarihindeki ve 2527 sayılı Türk Asil Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususi Kurum yada İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağlamış olduğu haklara haiz olmak.

b) Türkiye sınırları içindeki baytar fakültelerinin birinden mezun olmak yada yabancı ülke baytar fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihindeki ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine gore, denklik belgesine haiz olmak.

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen baytar hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

(2) Muayenehane bir baytar doktor tarafınca açabileceği benzer biçimde, aşağıdaki şartları yerine getirmek şartıyla en fazla üç baytar doktor tarafınca da açılabilir.

a) Muayenehane ruhsatı almış bir baytar doktor, kendisi görevli baytar doktor olmak şartıyla iki baytar hekimle iş akdi yapabilir. Muayenehane açan baytar hekime görevli baytar doktor belgesi, görevli baytar doktor dâhil her baytar hekime de ayrı ayrı emek harcama izin belgesi verilir.

b) Bir araya gelmiş en fazla üç baytar doktor, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı baytar doktor olmak şartıyla şirket kurarak muayenehane ruhsatı alabilirler. Bir baytar hekime görevli baytar doktor belgesi, görevli baytar doktor dâhil her baytar hekime de ayrı ayrı emek harcama izin belgesi verilir.

Muayenehane açmak için müracaat işlemleri

MADDE 6 – (1) Muayenehane açmak isteyen ve lüzumlu şartları haiz olan baytar doktor yada baytar hekimler aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki yönetimsel amirliğe müracaat eder.

a) Mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı yada ilgili kurum onaylı sureti.

b) Var ise ihtisasını gösteren belgenin aslı yada ilgili kurum onaylı sureti.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) İkişer tane fotoğraf.

d) Muayenehaneye ilişik bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik fotoğraf kurallarına gore hazırlanmış bir tane plan örneği ve muayenehanenin adresi,

e) Bağlı bulundukları bölge baytar hekimler odasından alınan, bulundukları yıla ilişik oda kayıt belgesi.

f) İkametgâh adresi beyanı.

g) Hizmet içi eğitim belgesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli baytar hekimlerin mahallinde yaptıkları araştırma sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.

Muayenehanenin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 7 – (1) Açılacak olan muayenehanelerde, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulur.

a) Hayvan sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, yazıhane malzemeleriyle donanımlı ve her baytar doktor için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek yada bölünmüş baytar doktor odası bulunur.

b) Hasta hayvanın muayene edileceği, baytar hekimin aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması benzer biçimde görevleri icra edebileceği, içinde soğutucu dolap bulunan, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası bulunur.

c) Baytar hekimin kullandığı alet, ekipman, giyeceklerin bulunmuş olduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının zorla izin verilmediği, raflarla donanımlı ve öteki odalardan ayrı müstakil bir bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde araç-gereç odası bulunur.

ç) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış, tüm bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olur.

d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 santimetre ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılır.

e) Muayene odasında; 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış muayene masası, baytar hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin muhafaza edilmiş olduğu camlı dolap, belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo yer alır.

f) Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu bulundurulur.

g) Muayenehanede oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilir, toplama aracı ulaşmadan önce muayenehane dışına çıkarılamaz.

ğ) Muayenehanenin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli araç-gereç ile kaplı olur. Duvarlara baytar hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların haricinde fotoğraf ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak biçim ve sıklıkta olması imkansız.

h) Muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık ve havadar tutulur.

ı) Baytar doktor odasında baytar doktor mezuniyet belgesi, muayenehane ruhsatı, baytar doktor emek harcama izin belgesi, görevli baytar doktor belgesi, var ise ihtisasını gösteren belge, yapay tohumlama belgesi, bölge baytar hekimler odasının o yıla ilişik asgari ücret tarifesinden azca olmamak suretiyle belirlenip asılmış ücret tarifesi, var ise ilaç bulundurma ve satma ruhsatı, hasta sahipleri tarafınca görülebilecek bir yere asılır.

i) Yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme aleti bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Poliklinik Açma Usul ve Esasları

Poliklinik açma şartları

MADDE 8 – (1) Poliklinik açabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Bir baytar doktor, kendisi görevli baytar doktor olmak şartıyla minimum üç baytar hekimle iş akdi yapabilir. Polikliniği açan baytar hekime görevli baytar doktor belgesi, her baytar hekime de ayrı ayrı emek harcama izin belgesi verilir.

b) Bir araya gelmiş minimum dört baytar doktor, adi ortaklık ya da şirket ortaklarının tamamı baytar doktor olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir baytar hekime görevli baytar doktor belgesi, görevli baytar doktor dâhil her baytar hekime de ayrı ayrı emek harcama izin belgesi verilir.

(2) Bu hükümlere gore bir araya gelmiş olarak poliklinik açacak baytar hekimlerin, aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yada 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağlamış olduğu haklara haiz olmak.

b) Türkiye sınırları içindeki baytar fakültelerinin birinden mezun olmak yada yabancı ülke baytar fakültelerinden mezun olmuş ise, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine gore, denklik belgesine haiz olmak.

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen baytar hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak.

(3) Her poliklinikte bir görevli yönetici bulunur. Şirket kurarak bir araya gelen baytar hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü bununla birlikte polikliniğin görevli yöneticisi görevini üstlenebilir.

Poliklinik açmak için müracaat işlemleri

MADDE 9 – (1) Poliklinik açacak baytar hekimler, polikliniğin adı, etkinlik göstereceği adresini belirten, görevli yönetici imzalı bir dilekçeyle aşağıdaki belgeleri de dilekçelerine ilave ederek mülki yönetimsel amirliğe müracaat ederler.

a) Mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı yada ilgili kurum onaylı suretleri.

b) Var ise ihtisasını gösteren belgenin aslı yada kurum onaylı suretleri.

c) İkişer tane vesikalık fotoğraf.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) İkametgâh adresi bildirimi.

e) Hizmet içi eğitim belgesi.

f) Bağlı bulundukları bölge baytar hekimler odasından alacakları, bulundukları yıla ilişik oda kayıt belgesi.

g) Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekânlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik fotoğraf kurallarına gore hazırlanmış bir tane plan örneği.

ğ) Poliklinik bir baytar doktor tarafınca açılıyorsa, öteki baytar hekimlerle yapılmış iş akdi sözleşmesi.

h) Poliklinik, baytar hekimler tarafınca adi ortaklık şeklinde açılıyorsa ortaklık belgesi.

ı) Poliklinik, şirket tarafınca açılıyorsa; kuruluşunu, ortaklarını ve etkinlik sahasını gösteren tecim sicil gazetesinin aslı ya da onaylı sureti.

i) Poliklinikte görevli yönetici olarak vazife alacak kişinin, görevli baytar doktor olarak çalışacağına dair sözleşme.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli baytar hekimlerin mahallinde yaptıkları araştırma sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.

(3) Poliklinikler aynı il sınırları içinde, poliklinik açma şartlarını yerine getirerek şube açabilirler.

Polikliniklerin bölümleri, asgari ve teknik şartları

MADDE 10 – (1) Açılacak olan polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.

a) Asgari 6m² büyüklüğünde görevli baytar doktor odası ile hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, yazıhane malzemeleri ile donanımlı her baytar doktor için asgari 6m²’lik alan olacak şekilde tek yada bölünmüş baytar doktor odası olur.

b) Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması benzer biçimde baytar hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunmuş olduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki tane muayene odası olur.

c) Hastalara ilişik teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den azca olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunur.

ç) Baytar hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve yapay tohumlama malzemelerinin bulunmuş olduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının zorla izin verilmediği, raflarla donanımlı, öteki odalardan ayrı bir müstakil bölüm hâlinde asgari 4m² büyüklüğünde araç-gereç odası bulunur.

d) Hijyenik koşullara uygun wc ve duşa kabin bulunur.

e) Tüm oda yada bölümlerin girişinde 5×20 santimetre ebadında, ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela asılır.

f) Polikliniğin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden, duvarlar açık renkli araç-gereç ile kaplı olur, duvarlara baytar hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların haricinde fotoğraf ve broşür asılamaz, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak biçim ve sıklıkta olması imkansız.

g) Polikliniğin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış ve havadar tutulur.

ğ) Poliklinikte yangın ve patlamalara karşı yangın söndürme aleti bulunur.

h) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılır.

ı) Tüm bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik ya da oldukça kattan oluşan konumda olur.

i) Muayene odasında, 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz çelik ya da madeni malzemeden yapılmış, dezenfekte edilebilen muayene masası, baytar hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin bulunmuş olduğu camlı dolap ve belediye su sistemine bağlı ve akarı kanalizasyon şebekesine giden lavabo bulunur.

j) Poliklinikte her müstakil bölümünde çöp kutusu bulunur.

k) Poliklinikte oluşan tıbbi atıklar, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, poliklinik içinde muhafaza edilir, toplama aracı ulaşmadan önce poliklinik dışına çıkarılamaz.

l) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, poliklinik ruhsatı, görevli baytar doktor belgesi, baytar hekimlerin emek harcama izin belgesi, bağlı bulundukları baytar hekimler odasından alınmış o yıla ilişik asgari ücret tarifesinden azca olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafınca görülebilecek bir yere asılır.

Düzenlenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Ruhsat verilmiş muayenehane ve polikliniğin görevli baytar hekimine Ek-1’deki Görevli Baytar Doktor Belgesi, muayenehane ve poliklinikte vazife icra eden baytar hekimlere ayrı ayrı Ek-2’deki Baytar Doktor Emek verme İzin Belgesi, muayenehane ve poliklinikte vazife meydana getirecek olan destek sıhhat personeline ayrı ayrı Ek-3’deki Destek Sıhhat Hizmetleri Çalışanı Emek verme İzin Belgesi, il müdürlüğünce düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti il müdürlüğünde saklanır. Ruhsat verilmiş muayenehane ve poliklinikteki baytar hekimlerin adı-soyadı, muayenehane ve polikliniğin adresi, ruhsat tarih ve numarası bölge baytar hekimler odasına bir yazıyla bildirilir.

Görevli baytar doktor ve baytar hekimler

MADDE 12 – (1) Muayenehane ve poliklinikte baytar hekimlerden birisi görevli baytar doktor olarak görevlendirilir. Görevli baytar doktor olmadığı zamanlarda yerine bakacak olan yetkili baytar hekimin kim olacağı daha evvelinde belirlenir. Görevli baytar doktor adına bununla birlikte baytar doktor emek harcama izin belgesi de düzenlenir.

(2) Görevli baytar hekimin görevleri, aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane ve polikliniklerin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

b) Muayenehane ve polikliniklerde görevine son verilen yada ayrılan baytar doktor ve destek sıhhat çalışanı ile ilgili emek harcama izin belgelerini en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne geri vermek.

c) Muayenehane ve polikliniklerin emek harcama saatleri içinde hizmetlerin tertipli ve devamlı olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Muayenehane ve poliklinikler adına ilgili belgeleri onaylamak.

d) Denetimler esnasında yetkililere ihtiyaç duyulan informasyon ve belgeleri sunmak ve denetime destek olmak.

e) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim edilmesini sağlamak.

f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişimleri on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirmek.

(3) Görevli baytar doktor, muayenehane ve polikliniğin kuruluşu, işleyişi, denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde il müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(4) Görevli baytar doktor muayenehane ve poliklinikteki görevinden ayrılmak istediğinde yada görevli baytar hekimlik görevine son verilmek istendiğinde bu durum yedi gün öncesinden il müdürlüğüne bildirilir.

(5) Baytar hekimler, hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yaptıkları işlemlerin kayıtlarının işlenmesinden, karşılaştıkları aksaklıkları görevli baytar hekime bildirmekten, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Emek verme Usul ve Esasları

Destek personel istihdamı

MADDE 13 – (1) Baytar hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, hususi kuruluşta sürekli yada devamlı çalışmayan baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı benzer biçimde çalışanı destek sıhhat hizmetleri çalışanı olarak çalıştırabilirler. Yanında destek sıhhat hizmetleri çalışanı çalıştırmak isteyen baytar hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak destek sıhhat hizmetleri çalışanının mezuniyet belgesi yada mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle beraber ibraz ederler. Destek sıhhat hizmetleri personeliyle meydana getirilen iş akdi noter tasdikli olur. İl müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenen evraklar uygun bulunmuş olduğu takdirde destek sıhhat hizmetleri çalışanı adına, Ek-3’teki örneğe uygun olarak destek sıhhat hizmetleri çalışanı emek harcama izin belgesi düzenlenir.

(2) Muayenehanelerde yada polikliniklerde, destek sıhhat hizmetleri çalışanı adı altında vazife meydana getirecek olan personel, kendi yetkileri ile sınırı olan işleri baytar hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

(3) Muayenehanesinde yada polikliniğinde, il müdürlüğünce düzenlenmiş destek sıhhat hizmetleri çalışanı emek harcama izin belgesi olmadan, baytar sıhhat teknikeri, teknisyeni yada laborantı çalıştırılmaz.

(4) Muayenehanelerde yada polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti haricinde destek personel çalıştırılacak ise, baytar doktor tarafınca, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek il müdürlüğüne müracaat edilir.

Alet-malzeme

MADDE 14 – (1) Muayenehane ve poliklinikler bulundurulması gerekeni alet ve malzemeler Bakanlık tarafınca belirlenir.

Ürün bulundurma ve satma

MADDE 15 – (1) Muayenehane yada poliklinik ruhsatı olan baytar hekimler; muayenehane ve poliklinikte istenilen asgari teknik, hijyen ve sıhhat şartlarının sağlanması koşuluyla baytar sıhhat ürünü, baytar biyolojik ürünler ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat benzer biçimde ürünler için Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapabilir. Öteki konulardaki mevzuat hükümlerinde istenilen şartlar, bu Yönetmelik şartlarına ilave olarak yerine getirilir.

(2) Hayvanlara yönelik olan her çeşit araç-gereç satışı, muayenehane yada polikliniklerin 7 nci ve 10 uncu maddelerde belirtilen bölümlerinin haricinde ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, muayenehane yada polikliniğin tüm alanının %25’inden fazla alana haiz olması imkansız. Bu bölümlere hasta giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı meydana getirilen ürünlerin muayenehane yada polikliniğin bölümlerinde teşhiri yapılamaz.

Mesuliyet ve bildirim

MADDE 16 – (1) Muayenehane ve poliklinikte çalışan tüm baytar hekimler meslekleriyle ilgili olarak aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

a) İhbarı mecburi hastalıkları resmî makamlara bildirmek.

b) Faaliyetleri ile ilgili her türlü informasyon, belge ve neticeleri istenen sürede ve eksiksiz olarak il yada ilçe müdürlüklerine bildirmek.

c) Lüzumlu kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.

Kayıt sistemi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine doğal olarak baytar doktor muayenehaneleri ve poliklinikler aşağıdaki doküman ve defterleri bulundurur.

a) Muayenehane ve polikliniklerde, muayenehane ve polikliniğin adını taşıyan reçete kullanılır. Reçetede ek olarak baytar hekimin adı, soyadı, mezuniyet belgesi numarası, var ise uzmanlık belgesi numarası, adres, tarih, imzası, hayvana ilişik kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün yada terkipler ile uygulamalar ile alakalı detayları bulunur. Bunun haricinde başlıksız, imzasız, kaşesiz reçete kullanılamaz.

b) Gelen hastaların kayıt edilmiş olduğu, Ek-4’teki örneğe uygun hayvan muayene kayıt defteri tutulur. Baytar doktor teşhis, muayene, denetim ve tedavi etmiş olduğu hayvanın cinsel, kulak numarası, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ve il müdürlükleri tarafınca yapılacak denetim ve teftiş sonuçlarının yazıldığı Ek-5’teki örneğe uygun denetim defteri tutulur.

(2) Söz mevzusu defterlerin her sayfası il müdürlüğünün hayvan sağlığı şube müdürlüğünce mühürlenir. Muayenehane ve poliklinikler, muayene ve tedavi edilen hayvanlarla ilgili detayları Ek-6’daki örneğe uygun olarak üç ayda bir mahallindeki il yada ilçe müdürlüklerine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tabela, Eğitim, Denetim, Kapatma, Değişim,

Faaliyetten Men ve Engellemeler

Tabela

MADDE 18 – (1) Muayenehane ve polikliniklerin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir.

(2) Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun haricinde yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği ufak düşürücü ifadeler kullanılamaz. Muayenehane ve poliklinik dışındaki tabelaya, muayenehane yada polikliniğin adı, telefon numarası, baytar hekimlerin adı, unvanı, var ise kazanılmış olduğu ihtisasları yazılabilir. Tabelada başka bir unvan yada mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz.

Eğitim

MADDE 19 – (1) Muayenehane ve poliklinik açacak baytar hekimler, mevzuları Türk Baytar Hekimleri Birliği ile Bakanlık tarafınca belirlenecek ve Türk Baytar Hekimleri Birliği tarafınca yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp, belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Daha ilkin ruhsat almış baytar hekimler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge almak zorundadırlar.

(2) Ruhsatlı muayenehane ve polikliniği olan baytar hekimler Bakanlık ve bölge baytar hekimler odası tarafınca düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmakla yükümlüdürler. Daha ilkin aynı eğitime katılmış olanlar, belgelemek kaydı ile bu eğitime katılmayabilirler.

Denetim

MADDE 20 – (1) Muayenehane ve poliklinikler yılda minimum bir kez, asgari teknik, hijyenik ve sıhhat şartları yönünden denetlenir. Denetim, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli baytar hekimler tarafınca yapılır. Şikâyet, soruşturma, Genel Müdürlük yada il müdürlüğünün talebi üstüne yapılacak olağan dışı denetimler bunun haricindedir. İl müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki muayenehane ve poliklinik denetim yetkisini ilçe müdürlüğüne devredebilir. İlçe müdürlüğünde bu denetimler baytar hekimler tarafınca yapılır. Denetimler esnasında tespit edilen hususlar Ek-5’teki denetim defterine kaydedilir.

(2) Muayenehane ve poliklinikler, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge baytar hekimleri odası tarafınca, 6343 sayılı Kanun ve 13/9/2006 tarihindeki ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Türk Baytar Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetime doğal olarak tutulur.

Kapatma, değişim ve faaliyetten men

MADDE 21 – (1) Ruhsatlı olan muayenehane ve polikliniklerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişim ve ilave yapılamaz. Muayenehane yada polikliniğin etkinlik gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm müracaat evrakları yeni adrese gore düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek olan ruhsat bununla beraber bir dilekçe ekine konularak tekrardan ruhsat düzenlenmesi için mülki yönetimsel amire başvurulur. Muayenehane yada polikliniğin kapatılmak istenmesi durumunda, durum bir dilekçe ile mülki yönetimsel amire bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenmiş olur.

(2) Ruhsatın kaybolması hâlinde, gazetede yayımlanmış olan yitik ilanı, ruhsatın okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklendikten sonra mülki yönetimsel amire müracaat edilir. İl müdürlüğünce meydana getirilen araştırmalarda durumun uygun görülmesi hâlinde yeni ruhsat düzenlenir.

(3) Muayenehane ve poliklinikte çalışan baytar hekimlere, oda onur divanı ve/yada yüksek onur divanı tarafınca verilen ve kesinleşen meslekten men cezaları, merkez konseyi tarafınca Bakanlığa ya da bölge baytar hekimler odası tarafınca il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü, meslekten men cezası almış baytar hekime cezayı bildiri edip, ceza süresince emek harcama izin belgesine el koyar. Baytar hekimin kendi adına muayenehane ruhsatı var ise, ruhsata bu süre zarfınca el konularak muayenehanenin faaliyetine son verilir. Ceza süresi bitiminde el konulmuş olan belgeler sahiplerine iade edilerek, durum bölge baytar hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.

(4) Kapatma ve değişim işlemleri bölge baytar hekimler odasına bir yazıyla bildirilir.

Engellemeler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan muayenehane ve poliklinikler için ön görülen engellemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Muayenehane ve poliklinikler il müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.

b) İl müdürlüğünce emek harcama izin belgesi verilmemiş baytar doktor çalıştırılamaz.

c) Muayenehane ve polikliniklerde il müdürlüğünce destek sıhhat hizmetleri çalışanı emek harcama izin belgesi verilmemiş baytar sıhhat teknisyeni ve baytar sıhhat teknikeri benzer biçimde personel çalıştırılamaz.

ç) Muayenehane ve poliklinikte görevli olan baytar doktor yada destek sıhhat hizmetleri çalışanı başka bir muayenehane yada poliklinikte çalışamaz.

d) Muayenehanesi olan baytar doktor bununla birlikte başka bir poliklinikte çalışamaz yada poliklinikte çalışan baytar doktor ek olarak başka bir yerde muayenehane açamaz ve çalışamaz.

e) Muayenehane ve polikliniklerde, baytar doktor haricinde şirket ortağı olması imkansız.

f) Muayenehane ve polikliniklerde, firmanın etkinlik alanına giren öteki işler poliklinik bünyesinde yapılamaz.

g) Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler kullanılamaz.

ğ) Muayenehane ve poliklinikler haricinde, ilgili mevzuatta olmayan her nevi isim altında iş yeri açılamaz.

h) Muayenehane ve polikliniklerde ruhsatta verilen isim haricinde başka bir isim kullanılamaz.

ı) Muayenehane ve polikliniklerde geçici yada devamlı olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.

i) Muayenehane ve polikliniklerde baytar hekimliği hizmetleri haricinde başka bir faaliyette bulunulamaz.

j) Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.

k) Baytar doktor haricinde şahıs ve kuruluşlar tarafınca, muayenehane yada poliklinik açılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı ve 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddelerine gore işlem yapılır. 6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki fiillerin tekrarı hâlinde, mezkûr Kanunun 72 nci maddesine gore işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/6/2001 tarihindeki ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Baytar Doktor Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut muayenehane ve poliklinikler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden ilkin 18/6/2001 tarihindeki ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Baytar Doktor Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında ruhsatlı muayenehanesi ya da polikliniği olup bu Yönetmelik hükümlerine uymayan baytar hekimler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde muayenehanelerini yada polikliniklerini bu Yönetmelikteki muayenehane yada poliklinik şartlarına uygun hâle getirerek, mülki yönetimsel amire müracaat edip muayenehane yada poliklinik ruhsatı almak zorundadırlar.

(2) Verilen süre içinde muayenehane ve polikliniklerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirerek başvuruda bulunmayanların ruhsatları il müdürlüğünce iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Besin, Ziraat ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın