A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Genel / Seyahat Acentası Açmak için Gerekli Belgeler
Seyahat Acentası Açmak için Gerekli Belgeler
seyahat acentası açmak

Seyahat Acentası Açmak için Gerekli Belgeler

Seyahat Acentası Açmak için Gerekli Belgeler

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır); 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızdan seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler tarafından, acenta unvanının Bakanlığımızca uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile;

TÜRSAB Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
1) Başvuru dilekçesi (dilekçede: talebin ne olduğu açıkça belirtilerek belge başvurusunda bulunan şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, açık adresi, telefonu ve faks numarası ile müracaat tarihi yazılır)
2) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
4) Acenta unvanına ilişkin taahhütname.
5) Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C kimlik numarası ve adli sicil beyanı.
6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti,
7) Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan.

Seyahat acentası personeli için geçerli belgeler

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,
b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,
c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek,
– Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
– Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,
– C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.
8) 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden (acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz) teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 121 007 nolu hesabına (IBAN NO: TR 37 0000 1001 0000 0350 1210 07) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi

Seyahat Acentası Açmak için Gerekli Belgeler
seyahat acentası açmak için gerekli belgeler

Teminat miktarları

– A grubu seyahat acentaları için yedi bin Türk Lirası,
– B grubu seyahat acentaları için altı bin Türk Lirası,
– C grubu seyahat acentaları için beş bin Türk Lirası’dır.
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)
· Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
· Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB Başkanlığı personeli tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
· Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
· Belge teslim alınırken belge bedeli olarak 900.00.TL’nin T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde açtırılan TR48 0001 0025 3303 4831 7051 90 nolu IBAN hesabına yatırılarak, dekont aslının ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentası işletme belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen, işletme belgesi başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

BAŞVURU SIRASINDA ÜYELİK İPTALİ

TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

KURULUŞ VE İŞLETME BELGESİ

Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

İlk Yorum

  1. Avatar of Admin

    Turizim acentası açmak için devlet desteği alabilirmiyim

Bir cevap yazın