A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Tarım ve Hayvancılık / Organik Ürünler Üretmek ve Satmak
Organik Ürünler Üretmek ve Satmak
organik ürünler

Organik Ürünler Üretmek ve Satmak

Organik Ürünler Üretmek ve Satmak

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır.Bu amaçla doğa ile uyumlu,kaynakları doğru kullanan,sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen,hayvan refahını gözeten yeni tarımal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.Bu yaklaşımların bir kısmı sadece kavram olarak kalsada diğer bazı yaklaşımlar hayatımızda belirgin bir şekilde yer almaya başlamıştır.

Dünyanın değişik kesimlerinde ortaya konulan bazı tarımsal kavramlar aşağıda verilmiştir;

 • Alternatif Tarım
 • Biyolojik Tarım
 • Biyodinamik Tarım
 • Doğal Tarım
 • Düşük Girdili Tarım
 • Ekolojik Tarım
 • Entegre Tarım Sistemi
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • Organik Tarım

 

Son yıllarda önemi daha fazla anlaşılan doğal kaynakların durumu, enerji sorunu,nüfus artışı,göç,kentleşme sorunları,tarım alanlarındaki sorunlar,sağlıklı,yeterli gıda üretimi sorunu,çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunları üzerine Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım daha önemli hale gelmiştir.

Organik tarım farklı kaynaklarda çeşitli ifadeler ile tanımlanmakta ise de Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarım aynı anlama gelmektedir.Aşağıda organik tarımın farklı tanımlamaları yapılmıştır;

Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);tarımsal ilaç,suni gübre,hormon,antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan,üretimden tüketime her aşaması kontrollü,doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir.

Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);ekolojik dengenin korunması,her türlü bitkisel,hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini ,orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması ,bu ürünlerin işlenmesi,ambalajlanması,etiketlenmesi,depolanması,taşınması,pazarlanması,kontrolü,sertifikalandırılması ve denetimini amaçlayan,çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden ,her aşaması kontrollü,kayıtlı ve sertifikalı bir üretim şeklidir.

Organik Ürünler Üretmek ve Satmak
organik ürünler

Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği amaçlayan,toprak verimliliğini,çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan bir tarımsal üretim sistemidir.

Tüm bu ifadeler ışığında Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım;kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın,sürdürülebilir verimliliğe dayalı,çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden ,toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir.

ORGANİK TARIMIN İLKELERİ

Sağlık İlkesi

Toprak,bitki,hayvan,insan ve gezegenimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.Bireylerin ve tür topluluklarının sağlığının, içinde bulunduğu ekosistem sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamaktadır.Burada vurgulanmak istenen “sağlık”; hastalık bulunmaması değildir.Sağlık;canlı sistemlerin bütünlük ve devamlılığını sağlayacak fiziksel,ruhsal,sosyal ve ekolojik iyi gidişin sürdürülmesi anlamındadır.Organik tarım özellikle sağlığın korunmasına özen gösteren ,besin kalitesi yüksek üretilmesini amaçlar.Bu açıdan bakıldığında ,sağlık üzerine olumsuz etkiye sahip gübrelerin,pestisitlerin,hormon,ilaç ve gıda katkı maddelerinin kullanılmasından kaçınılması organik tarımın temel ilkelerindendir.

Ekoloji İlkesi

Organik tarımın ekoloji sistemleri ve ekolojik döngüleri dikkate alması,onlara uygunluk ve onlarla uyu içinde olması,onların devamlılığını sağlayıcı olması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.Organik faaliyetler yerel şartlara,ekolojiye,kültüre ve değer yargılarına uygun olarak düzenlenmelidir.

Dürüstlük İlkesi

Organik tarımın tüm çevreye ve hayat formlarına saygı göstererek dürüstlüğü ve adaleti sağlayıcı ilişkiler kurması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.Bu ilke,yetiştiriciler,çalışanlar,işletmeciler,dağıtıcılar,tüccarlar ve tüketicilerin oluşturduğu organik tarımla ilgili tüm kesimlerin ,her seviyede dürüstlüğe uygun davranışı esas alan ilişkiler kurması gerektiğini vurgulamaktadır.

Duyarlılık İlkesi

Organik tarımın,insanın ve yaşadığı çevrenin sağlığını ve iyi gidişini korumayı esas alan bir sorumluluk içerisinde ve ihtiyatla yapılması gerektiği düşüncesine dayalı bir prensiptir.

Tüm bu ilkelere ek olarak organik tarımın 5 temel prensibi vardır;

Doğaya Uyum
– Ekolojik dengeye uygun üretim planlaması
– Yöre ekolojisine uygun tür,çeşit,ırk ve damızlık seçimi
– Yaban hayatın korunması
– İşletme tesis ve yapılanmasının doğal habitata uygun olması
Kendine Yeterlik
– Bitkisel üretim
– Hayvansal üretim
– Atık ve artık yönetimi
– Enerji temininde yenilenebilir iç kaynaklara yönelme
Sürdürülebilirlik
– Ekim nöbeti
– Toprak,su ve biyoçeşitliliğin korunması
– Ekonomik üretim ve işletme
Sağlık
– Biyolojik birikim ve kalıntılardan kaçınma
– Pestisit ve zararlı kimyasalların kullanımından kaçınma
– Hayvan sağlığı ve huzurunu sağlama
– Organik yem sağlama
– Üretimden tüketime her aşamada sağlığa uygunluk
İzlenebilirlik
– Standartlar ve mavzuata uyum
– Kayıt tutma
– Kontrol
– Sertifikasyon
– Akreditasyon

ORGANİK TARIMIN AMACI NEDİR ?

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım ,sürdürülebilir tarım ve kalkınma,eko-turizm,biyolojik çeşitliliğin korunması,erozyon,çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür.

Organik Tarım

 • Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
 • İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak
 • Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak
 • Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak
 • Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek
 • Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak
 • Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak
 • Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek
 • Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek
 • Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
 • Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakma

 

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın