A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Kosgeb Hibe ve Destekleri / KOSGEP Kredi Başvuru
KOSGEP Kredi Başvuru

KOSGEP Kredi Başvuru

KOSGEP Kredi Başvuru

Kredi Faiz Desteğinin Esasları; Kredi faiz desteği, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde, işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, günün şartlarına uygun olarak hazırlanan kredi programları kapsamında, bankalar ile yapılan protokoller çerçevesinde kullandırılır.

Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri,kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır. Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (Vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür. KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 TL’yi (üçyüzbintürklirası) geçemez. KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ile bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir. Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır. Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.

KOSGEB tarafından yapılan tespitler ve verilen onaylara rağmen, işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olduğunun ve/veya taahhütname yükümlüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğini iptal eder. Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

Kredi Programlarının Oluşturulması

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan kredi programlarının uygulanması öncesinde KOSGEB İcra Komitesi kararı alınır. Bu kararda; desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer ana hususlar yer alır. İcra Komitesi kararı çerçevesinde KOSGEB, kredi faiz desteği programı uygulama aşamaları ve içeriğinin tespit edilmesini müteakiben bankalar ile irtibata geçer. Bütçe imkanları doğrultusunda kredi faiz desteğinden azami işletmenin faydalanmasını teminen, günün ekonomik şartlarına göre belirlenen faiz oranı ve tutarı üzerinden Bankalara teklifte bulunulur. Belirlenen faiz oranı ve tutarı ile çalışmayı kabul eden bankalarla, üzerinde mutabakat sağlanan hususları içeren nihai protokol hazırlanır. Söz konusu protokol bankalar, KOSGEB ve protokole taraf olabilecek kuruluşlar arasında imzalanarak yürürlüğe girer. Bankalar ile KOSGEB arasında imzalanacak protokollerde; kredinin faiz oranı, vadesi, geri dönüşü, muhatap bankaların, KOSGEB’in ve protokole taraf olan kuruluşların sorumlulukları ve diğer hususlar açıkça belirtilir. Kredi Faiz Desteği uygulamasından sorumlu Daire Başkanlığı, protokollerin imzalanmasının akabinde, kredi programının özelliği göz önünde bulundurularak, program uygulama adımları ve takibe ilişkin esasları ilgili birimlere duyurur.

KOSGEP Kredi Başvuru
KOSGEP Kredi Başvuru

Başvuru, Kredilerin Onaylanması ve Kullandırılması

İşletmeler, kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurularını KOSGEB ile protokol imzalayan banka şubelerine web tabanlı özel Yazılım Sistemi aracılığıyla yaparlar. Banka şubesi, uygun bulduğu kredi taleplerini sistem üzerinden KOSGEB Ön Onayını almak üzere işletmenin bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine elektronik ortamda gönderir. KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB Ön Onayı verilen İşletmelerin Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir. Banka Şubeleri kredi değerlendirmesi olumlu bulunan başvuruları günlük olarak elektronik ortamda Banka Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün uygun bulduğu birime (Temerküz Şubeye) iletir. Banka Genel Müdürlüğü onayı alan başvurular yazılım sistemi üzerinden (elektronik ortamda) ve günlük faks teyitleri ile KOSGEB Başkanlığı’na nihai onay için gönderilir. KOSGEB tarafından, teyidi ulaşan kredi talepleri 5 işgünü içerisinde incelenerek elektronik ortamda onaylanır, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir veya reddedilir. Günlük faks teyitleri, KOSGEB KOBİ

Finansman Dairesi

Başkanlığı tarafından Bankaya bildirilir. Fiili kullandırım onayı alan krediler için ilgili protokolde belirlenen süre içerisinde kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

Takip, Sorumluluk ve Taahhütlerin İzlenmesi

Kullandırılacak kredilerin ana para takibi ve tahsil sorumluluğu bankaya ait olup, banka kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den hiçbir talepte bulunamaz. Kredinin takip ve tahsiline ilişkin diğer hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde bankalar ile yapılacak protokollerde belirlenir. Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında; program ve/veya program kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütleri KOSGEB adına izleyecek birim Başkanlık Makamı tarafından belirlenir ve programın uygulama adımları ile birlikte birimlere duyurulur.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın