A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Isı ve Ses Yalıtımı İşi Yapmak
Isı ve Ses Yalıtımı İşi Yapmak
içten ısı yalıtımı nasıl yapılır

Isı ve Ses Yalıtımı İşi Yapmak

Isı ve Ses Yalıtımı İşi Yapmak

Son günlerde çokça rağbet gören ve iyi kazandıran işlerden bir diğeri de yalıtım işidir. Kanuni zorunlulukların arkasından yeni meydana getirilen tüm binalarda uygulanmaya adım atmıştır. Ek olarak eski binalarda vergi indirimi sağlaması ve faturalarda oluşan fark sebebiyle tercih edilmektedir. Binayı ve içindeki varlıkları ses, su, rutubet, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere yalıtım, soyutlama, başka bir ifade ile de yalıtım denilmektedir. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi sadece yalıtımla mümkün olabilmektedir.

Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları, binada oturanlara güvenli, gürültüden uzak, uygar ve sıhhatli, mal ve can emniyeti açısından daha güvenli bir ortam sağlar. Isı,ses,su,yangın yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sıhhatli mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur. Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara nazaran %30 ila %50 daha azca enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir.

YALITIM ÇEŞİTLERİ

gnyapı Isı Yalıtımı : Isı yalıtımı binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır,ısı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sıhhatli, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Mantolama uygulaması ısı yalıtımının bir çeşitidir.

Yararları : Enerji tasarrufu sağlar, çevre kirliliğini önler, ısı konforu sağlar

Su Yalıtımı : Binalarda su yalıtımı suyun ya da nemin binanın bir kısmına yada kapladığı alana zarar vermesini engellemek için yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir.Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, ihtimaller içinde bir depremde yıkılma riski artar.

Ses Yalıtımı : Ses izolasyonu gürültünün insan üstündeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin tamamıdır. Makine,ekipman,döşem ve duvarlara, ses yalıtım malzemeleri ile uygulanabilir.

Döşem Yalıtımı : Döşem izolasyonu Isıtma ve soğutma amaçlı meydana getirilen tüm tesisatlardan istenilen verimin alınabilmesi için döşem yalıtımı yapılmalıdır.İleri teknoloji kullanılarak meydana getirilen binalar hariç öteki binalarda döşem yalıtımına lüzumlu duyarlılık gösterilmemektedir. Devletimizde fazla önemsenmeyen fakat yapılası lüzumlu olan döşem yalıtımı da hem enerji tasarrufu sağlar, hem de döşem borularının korozyona uğramasını engeller.

Yangın Yalıtımı : Yangın kontrolden çıkmış bir yanma vakasıdır, yangın yalıtımı yangının çıkmasını önleyecek yada yapıya hiçbir süre zarar vermeyecek bir çözüm olarak düşünülmemelidir, yangından korunmak ise yangın çıkmasını kesinlikle önleyebileceği anlamına gelmez, çıkan yangını söndürmek ve belli bir süre kazanarak bu yangından minimum zararla kurtulmaya çalışmak ya yangından korunmaktır. Yangın yalıtımı da, yüksek binaların inşaatının hızla artmasından sonrasında mühim bir yalıtım uygulaması haline gelmiştir, yalıtımda kullanılacak malzemeler TS ve Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.

YALITIMSIZ BİNALARDA YAŞANABİLECEK SORUNLAR

Isı kaybı olduğundan, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın bölgeler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yazları soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha çok çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve öteki hastalıklara sebep olur.

YALITIM MEVZUATLARI

Enerji verimliliği kanunu ısı yalıtımını mecburi tutmuştur. 2011 senesinde yürürlüğe giren binalarda enerji performansı yönetmeliğinde, enerji kimlik belgesinin, yeni binalarda yapım aşamasında, eski binalarda ise 2017 yılına kadar alınmasını mecburi hale getirmiştir.

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine nazaran 1 Ocak 2011’zamanı itibari ile 50 m² üstü inşaat alanına haiz tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması mecburi hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek oldukça yaptırım ve maddi külfeti bununla beraber getirerek, ısı yalıtımını mecburi hale getirmiştir. Şöyleki:

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafınca yürürlüğe konulacak yönetmeliğe nazaran hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/yada soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması ihtiyaç duyulan öteki bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak suretiyle uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Isı ve Ses Yalıtımı İşi Yapmak
içten ısı yalıtımı iyi mi yapılır

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine nazaran,

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/yada soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine nazaran tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması ihtiyaç duyulan yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak elde eden bir bina ise C enerji sınıfını alacaktır.

Yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihiyle beraber Türkiye’de yeni meydana getirilen binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak mecburi hale getirilmiştir. Yeni meydana getirilen binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine nazaran haiz olması ihtiyaç duyulan yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Kısaca yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren mühim tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik döşem değişikliklerinde binanın özelliklerine nazaran bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, öteki yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili yönetim tarafınca yapı ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine nazaran uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili yönetim tarafınca yapı kullanım izin belgesi verilmez.

Isı yalıtım projesi zorunluluğu,

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile yeni getirilen bir öteki mühim hususta ısı yalıtım projesi zorunluluğudur. Yeni meydana getirilen binalarda yapı kullanım izni alabilmek için içinde ne olduğu mevzuata uygun olarak hazırlanmış bir ısı yalıtım projesi hazırlanması zorunludur. Aksi halde yeni meydana getirilen binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna nazaran, yetkili makina mühendisi tarafınca hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında döşem projesi ile beraber ilgili idarelerce istenir.

Mevcut binalar 2 Mayıs 2017 evveliyatına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

Türkiye’de yeni meydana getirilen binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 zamanı itibari ile mecburi hale getirilmesine rağmen mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Kısaca mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine nazaran 2017 yılından sonrasında binanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise bina sahiplerini pek oldukça yaptırım beklemektedir. 2017 yılından sonrasında tüm bina alım – satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi mecburi olacaktır. Gene, yapılacak düzenlemeler yardımıyla binalar enerji sınıflarına nazaran bir vergilendirmeye doğal olarak tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımından sınıflandırmaya doğal olarak tutulan binalar atık enerji verimliliklerine nazaran vergilendirilebilecek, en oldukça vergiyi G sınıfı minimum vergiyi A sınıfı olmak suretiyle verimliliklerine nazaran ödeyeceklerdir. Ek olarak 2017 yılından sonrasında tüm bina alım – satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi mecburi olacaktır. Böylece satın alan yada kiralayan almış olduğu yapının Enerji Sınıfının ne işe yaradığını bilecek ve tercihini buna nazaran yapabilecektir. Bu da binalara olan talebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

Netice olarak 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım – satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır. Bu şekilde bir durumla karşılaşmamak için mevcut yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

MADDE 25 – (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar yada bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın yada bağımsız bölümün satılması yada kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya yada kiracıya verir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip hemen hemen yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. ( Enerji Verimliliği Kanununun yayım zamanı 02.05.2007 dir. )

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın