A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Yeni İş Fikirleri / Etüt Merkezi Açmak İçin Öğretmen Olmak Şart Mı
Etüt Merkezi Açmak İçin Öğretmen Olmak Şart Mı
etüt merkezi açmak ne kadara mal olur

Etüt Merkezi Açmak İçin Öğretmen Olmak Şart Mı

Etüt Merkezi Açmak İçin Öğretmen Olmak Şart Mı

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek Personel

Madde 7- Kurumda;

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı, (Gereksinim duyulması hâlinde)

c) Öğretmen,

d) Diğer personel,

e) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilir.

Görevlendirmeler

Madde 8- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri hükümlerine göre yönetici, öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.

Etüt Merkezi Açmak İçin Öğretmen Olmak Şart Mı
Etüt Merkezi Açma

Çalışma izni verilen personeli, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir

Kurumda ders saat ücretli olarak valiliklerce görevlendirilmeleri uygun görülen öğretmenler; görevli bulundukları okuldaki öğrenciler için etüt öğretmeni veya rehber öğretmen olarak görev alamazlar. Bu durum çalışma izin onaylarına da yazılır.

Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni verilen öğretmenler dışındaki diğer personelde;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

c) Kamu haklarından yoksun olmamak,

d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak koşulları aranır.

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda yapılacak etkinliklere uygun ortamı sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi, araç-gerecin sağlanması ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumlulğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Etkinliklerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, araç-gereci sağlar ve gerekli önlemleri alır.

b) İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

c) Kurumun işleyişiyle ilgili, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

d) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onayları için gerekli önlemleri alır.

e) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen ve diğer personelin izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte onay verir.

f) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

g) Her yıl kurumun malî bütçesini düzenler.

h) Kurumun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre genel müdür veya müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlar.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kurumun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Genel müdür, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerin başarılarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almakla görevlidir. Genel müdür göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b) Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması hâlinde, haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla etkinliklere katılabilir.

c) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d) Kurum müdürünce personele verilen izin belgesini onaylar.

e) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

f) Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

g) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan etkinlikleri denetler.

h) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malîraporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

ı) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilcisi görevi olmayan genel müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekalet eder.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Kurum müdürü; Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda kurumun yönetiminden, etkinliklerin plânlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Öğrencilerin, verilen hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Kurumda görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge’ye göre sicil raporlarını doldurur ve valiliğe gönderir.

c) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.

d) Kurumda görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.

e) Kurumda çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

f) Resmî makamlara karşı, kurumu temsil eder.

g) Kurum bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

h) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin işi bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.

ı) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.

i) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

j) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurum bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

k) Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç-gerecini kontrol eder. Öğretmenler ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

l) Öğretmenlik koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada en çok 12 saat etkinliklere katılabilir.

m) Müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya etkinliklerin yürütülmesiyle ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

n) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

o) Tebliğler Dergisi’nin yönetici ve öğretmenlerce okunup ilgili bölümün imza- lanmasını sağlar.

ö) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

p) Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiri olarak sicil ve disiplinle ilgili işlemleri yapar.

r) Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır.

s) Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde, bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar.

ş) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dahilinde izin belgesi düzenler.

t) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerde ve genelgelerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli olur alınmak koşuluyla müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Kurumda, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etmek üzere ilköğretim okullarında görev yapma koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen etkinliklere yöneltmek, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olmak üzere branş öğretmenleri görevlendirilir.

Öğretmenler;

a) Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar.

c) Öğrencilere rehberlik etmek, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur.

d) Kurum müdürünce plânlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

e) Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

f) Tebliğler Dergisi’ni okur, eğitimdeki gelişmeleri izler ve ilgili bölümü imzalar.

g) Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve müdüre verir.

Diğer Personel

Madde 15- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinde gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki idari görevleri yapar.

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Tübitak Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) 2017 ÇAĞRISI 2. DÖNEMİ PANEL TAKVİMİ (17.10.2017) 1512-TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI …

Bir cevap yazın