A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Anasayfa / Dilekçe Örnekleri / Bayilik Sözleşmesi
Bayilik Sözleşmesi
Geleceğin İşleri

Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi

…/… /2016

1. KONU

ARMATÜRSAN AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile aşağıda yazılı şartlar dahilinde bayilik sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

2. TARAFLAR

Bu sözleşmede ARMATÜRSAN AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( FİRMA )
……………………………………………………………………………………..(BAYİ) olarak anılacaktır.

3. BAYİ’NİN GÖREV VE YETKİSİNİN TANIMI

BAYİ kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre, FİRMA’dan satın alacağı yapay gökyüzü ve pencere panellerini ve diğer aydınlatma ürünlerini tüketicilere satma konusunda yetkili kılınmıştır .
BAYİ bu sözleşmede belirtilen hususlara aynen uymak mecburiyetinde olup, FİRMA’nın saygınlık ve güvenilirliğini layıkı ile temsil ederek, satışı arttırabilmek için pazarlama, tanıtım çalışmalarında bulunacak, FİRMA’nın ürettiği / tedarik ettiği ürünleri pazarlayacak, satış ve montaj hizmetini verecektir. Verdiği montaj hizmetlerinden dolayı FİRMA’dan ücret talep etmeyecektir.

4. BAYİ’NİN KONUSU VE ALANI

BAYİ, FİRMA’nın ürettiği / tedarik ettiği yapay gökyüzü ve pencere panellerini ve diğer aydınlatma ürünlerini…………………..ili dahilinde pazarlayacaktır. BAYİ, FİRMA’dan yazılı bir onay almadan bu bölge dışına taşarak diğer BAYİ bölgesinde doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteremez, satış yapamaz ve satışı teşvik edemez.

5. FİRMA

herhangi bir bölgede BAYİİ bulunsa dahi resmi kurum ve kuruluşlara, müşterilerinin iştiraki olan kuruluşlara, doğrudan ve özel fiyatlara satış yapma hakkına sahip olduğu gibi, gerektiğinde herhangi bir ihaleye veya eksiltmeye doğrudan katılabilir. Bu taktirde BAYİ ihaleye katılamaz.

6. ÇALIŞMA ŞEKLİ

a.)FİRMA BAYİLİK

verilen bölgelerde birden fazla BAYİLİK ile çalışmayacağını taahhüt ettiği gibi, BAYİ’NİN bulunduğu bölgeden FİRMA’ya tüketiciden gelen doğrudan ürün taleplerini BAYİ’YE yönlendirir.
b.)BAYİLİK verilen bölgedeki her türlü reklam, yayın, tanıtım giderleri BAYİ tarafından finanse edilir.
c.)BAYİ’YE ait web sitesi bulunması durumunda BAYİ kendi web sitesi ana sayfasından FİRMA web sitesine erişilebilir link vereceğini kabul eder.
d.) Bu sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BAYİ, FİRMA ürünlerini web sayfalarında FİRMA markasını belirterek 15 (OnBeş) gün içinde yayınlayacağını taahhüt eder.
e.)Tüketici ürün talebinde bulunurken ayrıca belirtmesi durumunda ürünleri alacağı BAYİLİĞİ seçme ve FİRMA’DAN güncel fiyat listesi alma hakkına sahiptir.
f.)FİRMA gerektiğinde çalışma şeklinde değişiklikler yapabilir. Bu değişikliklerin yapılması durumunda BAYİ’YE yazılı olarak bildirir.

7. DEVİR

BAYİ, BAYİLİK hak ve vecibelerini tamamen veya kısmen, hiçbir şekilde hakiki veya hükmi şahıslara her ne şekilde olursa olsun devredemez .

8. GENEL ŞARTLAR

a.)BAYİ, FİRMA’nın ürettiği yapay gökyüzü ve pencere panellerinden bir ay içinde …………. adet satmayı taahhüt eder, BAYİ taahhüt ettiği miktarda paneli, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her ayın sonuncu gününe kadar satacağını kabul eder.
b.)BAYİ taahhüt ettiği sayıda paneli satamaması halinde panel bedelini ödeyerek panelleri kendi stoklarına alır veya alacağı siparişe göre FİRMA deposunda bekletebilir.

9. SİPARİŞİN ALINMASI

Siparişlerin telefonla verilmesi halinde BAYİ aynı gün FİRMA’ya faks ile de yazılı bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde BAYİ FİRMA’nın takip ettiği her türlü işlemi bütün sonuçları ile kabul eder.

10. BAYİ, hiçbir şekilde ve şartla FİRMA’yı taahhüt altına sokacak beyan ve taahhütte bulunamaz. Ayrıca FİRMA’dan almış olduğu ürünlerin markasını veya marka etiketini değiştiremeyeceği gibi, sözleşme süresi bitmiş olsa dahi ürünleri kısmen veya tamamını kopyalayıp imal edemez, ettiremez ve söz konusu haller ile ilgisi bulunan hiçbir kişi veya kuruluş ile bağlantıya geçemez. Bu durumların olması halinde FİRMA, BAYİLİK sözleşmesini iptal etmeye yetkili olup ayrıca zararının tazmini için 250.000TL ve ayrıca kopya olarak üretilen veya markası değiştirilen her bir ürün için satışı yapılmamış olsa dahi ayrı ayrı 1.000’er TL olmak üzere para talebinde bulunur.

11. TAZMİNAT

FİRMA elinde olmayan bir nedenle BAYİ’nin siparişini zamanında karşılayamaz veya iptal etmek zorunda kalırsa BAYİ bundan dolayı herhangi bir hak iddia edemez. Zarar, ziyan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

12. TESLİMAT

Ürünün teslim yeri ‘’FİRMA ‘nın deposudur’’ .BAYİ’ye teslim edilmek üzere Anlaşmalı kargo veya nakliye firmasına teslim edilen ürünler BAYİ’ye yapılmış sayılır.

13. SEVKİYAT

FİRMA satışını yaptığı ürünleri firma depo teslimi olarak yapar. Şehir içi ve şehir dışı nakliye ücreti, vasıtadan indirme hammaliye vs. gibi masraflar BAYİ’ye aittir.

FİRMA gerektiğinde satışlarını BAYİ’nin deposuna teslim şekline çevirmeye yetkilidir. Bu gibi durumlarda BAYİ’ye önceden yazılı olarak bilgi verilir.

BAYİ’nin deposuna teslim şeklinde satılan panellerin nakliye sigortası FİRMA’ya aittir. FİRMA depo teslimi yapılan satışlarda nakliye sigortası alıcıya aittir.

Ürünler BAYİ’ye teslim edildikten sonra meydana gelebilecek herhangi bir hasardan, depolama hatalarından, nakliye hatalarından veya montajda yapılan hatalardan FİRMA kesinlikle sorumlu tutulamaz. Ürünler Kargo veya nakliye firmasından teslim alınmadan önce açılıp kontrol edilmeli ve varsa mamullerde tespit edilen imalat hataları, hasarlar v.b için duruma ait hasar tutanağı tanzim edilerek, BAYİ tarafından FİRMA’ya, nakliyeden kaynaklanan hasar ve hatalar varsa TAŞIYICI FİRMA’ya gecikmeden (Fatura kayıtlarına esas olacağından) bildirilmelidir.Tutanak tutulmaması ve tespit yapılmaması durumunda FİRMA’dan hiçbir zarar ve tazminat talep edilemez.

14.SATIŞ ŞARTLARI

a.)FİRMA satışını yaptığı ürünlere ait satış fiyatı ve şartlarını gösteren listeleri ve değişiklikleri sözleşmede belirtilen BAYİ’ye ait faks numarasına veya e-posta adresine yazılı olarak bildirir. Bu faks numarası ve e-posta adresine yapılan tüm bildirimler BAYİ’ye yapılmış sayılır.
b.)FİRMA satışını yaptığı ürünlerin;
1)Satış fiyatlarını
2)Satış şartlarını
3)Peşin satışlarda uyguladığı iskonto ,
4)Vadeli satışlarda uygulayacağı vade farklarını,
5)Geciken günlerde veya borç ertelemelerinde uygulanacak faiz oranlarını,gerekli gördüğü her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. FİRMA yapacağı değişiklikleri BAYİ’ ye yazılı olarak bildirir.
c.)Fiyatların artırılması ve düşürülmesi veya satış kampanyası uygulanması sırasında BAYİ’ lerdeki stokların değişen değerleri üzerinden taraflar herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

15.SATIŞ ŞEKLİ

Firma tarafından tespit edilerek sirküle edilen fiyatlar siparişte peşin veya %50’si siparişte peşin, %50’si ürün tesliminde nakit veya 90 gün dadeli çek olarak uygulanır.
a.)Firma yukarıda belirtilen satış şartlarını her zaman değiştirilebilir, bu uygulamadan tek taraflı olarak vazgeçebilir. Bu değişiklikler BAYİ’ ye hak kazandırmaz.

16.SÖZLEŞMENİN FESHİ

FİRMA aşağıda yazılı hallerin bir yada birkaçının oluşması halinde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
a.) BAYİ işbu sözleşmenin bir veya bir kaç şartını ihlal ederse,
b.) BAYİ iflas eder veya alacaklıları ile iflas veya konkordato hususunda bir anlaşmaya teşebbüs ederse,
c.) BAYİ ticari müessesesini çalıştırmaz veya başkalarına devrederse,
d.) BAYİ bölgesinde taahhüt ettiği miktarda satış yapamazsa, iki defa yazılı hatırlatma yapılmasına rağmen ödemelerini aksatırsa,
f.) BAYİ, FİRMA’ dan izin almadan bölge ihlali yaparsa,
g.) BAYİ yukarıdaki yazılı şartlarda veya bu şartların dışında Türk Ticaret Kanunu ve Ticari adaba uygun olmayan bir şekilde çalışmasını sürdürürse FİRMA sözleşme süresini beklemeden mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

17. Her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde kayıt ve belgelerde ihtilaf söz konusu ise FİRMA kayıtları ve belgeleri esas alınır.

18. BAYİ’nin fiilen çalışamayacağı duruma gelmesi veya vefatı halinde mirasçılarından biri ve ya birkaçı işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul ederek işe devam edeceklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde FİRMA bu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte serbesttir.

19. DENETLEME

FİRMA, BAYİ’lerini denetleme hakkına sahiptir. Denetim sırasında BAYİ, FİRMA yetkilisinin istediği her türlü belge ve bilgiyi vermekle yükümlüdür.

20. YAZIŞMA VE TEBLİGAT

Yapılacak yazışmalar ve gönderilecek tebligat ve belgeler için bu sözleşmede belirtilen adresler ve iletişim araçları esastır.

21. SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşme imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflardan herhangibiri yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirmediğinde sözleşme devam eden yıllar için yenilenmiş kabul edilir.

22. Taraflarca mukavelenin her ne suretle olursa olsun feshinden ve taraflarca hesap kesildikten ve BAYİ bütün borçlarını ödedikten sonra 15(On Beş) gün içinde FİRMA BAYİ’ye ait varsa teminat ve nakit teminatın tamamını teslim aldığı günkü bedel üzerinden BAYİ’ye iade edecektir.

23. BAYİ adres değişikliğini, meydana geldiği tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.Ayrıca sözleşmede bulunan adresin yasal ikametgah ve tebligata yeter olduğunu kabul ve beyan eder.

24. Taraflar bu sözleşme sebebi ile doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu peşinen kabul ve beyan ederler.
İş bu sözleşme 24(YirmiDört) madde ve 3(Üç) sahifeden ibaret olup taraflar arasında iki nusha olarak tanzim edilmiş ve …/…/2014 tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe konulmuştur.

EKLENECEK BELGELER

1. İmza sirküleri

SÖZLEŞMENİN KABULÜ
YUKARIDAKİ MADDELERİ EKSİKSİZ OLARAK OKUDUĞUMU VE KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM

Firma Adı:ARMATÜRSAN AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Firma Adresi:Oruçreis Mah. Mahmutpaşa Cad. No:60/A Giyimkent Esenler/İSTANBULYetkili Adı Soyadı:
Kaşe / İmza

Bayi Adı:Firma Adresi:Yetkili Adı Soyadı:Kaşe / İmza

Hakkında Admin

Avatar of Admin
Sizlerde sitemizden iş fikirleri, hibe & destek fonları, banka kredileri, bayilik fırsatları, evden para kazanma ve internetten para kazanma imkanları hakkında bilgi edinebilir. Bizimle fikirlerinizi paylaşıp; fikrinizin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. www.yenibiriskurmak.com

Kontrol Edin

Atölye Kurulumu

Atölye Kurulumu

Eğitim sisteminin motor becerilerini ve teknik bilgiyi esas alan yapısının gelişmesiyle kurumlarda atölye sınıfları artmaktadır. …

Bir cevap yazın